Snelle levering in Nederland & België  
Eerst even uitproberen? Kom testen in Amsterdam
De beste service van Amsterdam en omstreken

BedWorld B.V. Respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepaling

 1. Website (hierna ook “De website”): www.bedworld.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): BedWorld B.V, gevestigd te Klaprozenweg 21A, 1032 KK Amsterdam, Kvk-nummer: 51195992

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop vertrekt worden niet gebruiken voor commerciële. Politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Content van de website

Alle merken, afbeeldingen teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten.

Ieder reproductie herhaling gebruikt of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Beheer van de website

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen moeilijkheden of onderbrekingen van de functionering van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken aan bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is het gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op te verhalen.

Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Bedworld BV en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om.

Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is bedoeld om te reageren op de site en om u te kunnen profileren. Ook met gegevens die via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor -en achternaam
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonummer
 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • Gegevens over locatie, internet browser, type apparaat, ip-adres en platform

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Bewaren van persoonsgegevens

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Bedworld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(categorie)persoons/adresgegevens > oneindigd, de reden hiervoor is om uw bestelling altijd nog later terug te vinden en indien nodig garantie te kunnen verlenen of om na te gaan wat er reeds eerder is gekocht.

Doel bewaren persoonsgegevens

Hieronder vindt u een opsomming met welk doelen en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Bedworld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Communicatiekanalen zoals bellen en of e-mail, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzend en afleverproces
 • Analyseren van surfgedrag, om zo verbeteringen en afstemming van producten en diensten
 • Doelgroep & activiteiten op de pagina analyseren

Beveiligen van persoonsgegevens

Bedworld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via verkoop@bedworld.nl.

Bedworld heeft de volgende maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • HTTPS validatie, versturen van gegevens via beveiligde internetverbinding.

Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact

Voor vragen, product informatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Philip Kirchhoff, Philip@bedworld.nl